ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
(публічна оферта)

м. Київ
«10» липня 2022 р.

 1. Загальні положення

1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною Офертою) Приватного підприємця Кузнєцової Інни Володимирівни, названого в подальшому «Ліцензіар», укласти ліцензійний договір на використання Твору на умовах, визначених у цій публічній оферті.

1.2. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчезгадані терміни вживаються в наступних значеннях:

Ліцензіат – юридичні й фізичні особи, яким надається право використання Твору на умовах, визначених цією публічною офертою.

Ліцензіар – правовласник Твору, що уклав з Ліцензіатом цей Договір про надання права використання (простої (невиключної) ліцензії).

Проста невиключна ліцензія – невиключне право використовувати екземпляр Твору на території України для власного споживання на умовах Договору під визначеною Ліцензіаром назвою, без права перероблення або іншої переробки, без права розповсюдження.

Договір – угода Ліцензіата й Ліцензіара про надання права використання Твору на умовах цієї публічної оферти, укладена за допомогою акцепту цієї публічної оферти.

Акцепт оферти – повне й беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, вказаних у п.п. 3.2.1., 4.2.1. цієї публічної оферти. Акцепт цієї публічної оферти призводить до укладення договору на використання Твору на умовах, визначених цією публічною офертою.

Твір – рекомендації, навчально-методичні матеріали, посібники, інформаційно-консультаційні послуги, аудіо- та відеозаписи, семінари, тренінги, конференції та інші інформаційні продукти, призначені для забезпечення роботи центрів розвитку дитини, дитячих клубів, приватних освітніх закладів, освітніх некомерційних організацій тощо, розміщені на сайті Ліцензіара deti-center.zp.ua, піддоменах цього сайту, інших сайтах Ліцензіара (далі – сайт Ліцензіара)

1.3. У випадку прийняття нижчевикладених умов Оферти й здійснення вказаних у Договорі дій (акцепту), юридична або фізична особа стає Ліцензіатом. Порядок укладення договору надання інформаційно-консультаційних послуг викладений в додатку № 1 до цього Договору.

 1. Предмет оферти

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання екземпляра Твору (просту невиключну ліцензію) шляхом його використання у власному виробничому процесі (у дитячому клубі) відповідно до умов цієї оферти.

2.2. Екземпляр Твору, право на використання якого надається за Договором, відправляється Ліцензіаром при акцепті цієї публічної оферти.

2.3. Ця публічна Оферта є офіційним документом і публікується на сайті deti-center.zp.ua.

 1. Обов’язки та права сторін

3.1. Ліцензіар зобов’язується:

3.1.1. Відправити екземпляр Твору Ліцензіату одним з наступних способів, передбачених для конкретно визначеного Твору на сайті Продавця:

 • за допомогою послуг Нової Пошти (у межах України – за рахунок Ліцензіара, за межі України – за рахунок Ліцензіата);
 • кур’єрською доставкою за рахунок Ліцензіата (із залученням Ліцензіаром третіх осіб);
 • в електронній формі на вказану Ліцензіатом у заявці адресу електронної пошти (e-mail), або надати Ліцензіату електронне посилання для завантаження Твору, або передати на адресу електронної пошти (e-mail) Ліцензіата інший порядок (спосіб) отримання Твору;
 • шляхом передачі його в приміщенні Ліцензіара (самовивіз).

3.1.2. Ліцензіар гарантує, що йому належить виключне право на Твір, екземпляр якого надається Ліцензіату при акцепті цієї публічної оферти.

3.1.3. Ліцензіар гарантує, що під час створення Твору не були порушені авторські або інші права й законні інтереси третіх осіб.

3.2. Ліцензіат зобов’язується:

3.2.1. На сайті Ліцензіара оформити заявку на отримання екземпляра Твору й вказати в заявці свої: прізвище й ім’я контактної особи; e-mail, на який необхідно відправити Твір; контактний телефон; поштову адресу; назву замовлених Творів.

3.2.2. Здійснити оплату згідно з цінами та умовами, порядком оплати, передбаченими цим Договором і вказаними на сайті Ліцензіара.

3.2.3. Мати й підготувати засоби зв’язку, комп’ютер та програмне забезпечення для отримання екземпляра Твору на електронну адресу, або завантажити товари за посиланням протягом семи робочих днів або отримати екземпляр Твору іншим способом, передбаченим п. 3.1.1. цього Договору.

3.2.4. Використовувати екземпляр Твору тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені цим Договором.

3.2.5. Не порушувати авторські права Ліцензіара. Ліцензіат розуміє, що законом заборонено будь-яким чином розповсюджувати Твори частково або повністю, як за плату, так і безоплатно в інтересах третіх осіб. Такі дії є прямим порушенням авторського права. Відповідальність у такому випадку регулюється законодавством України.

3.3. Ліцензіат не має права:

3.3.1. Модифікувати Твори.

3.3.2. Розповсюджувати (копіювати), здійснювати обнародування Твору шляхом розповсюдження, продажу.

3.3.3. Розповсюджувати екземпляри Твору або його частин та/або здійснювати інші дії, спрямовані на отримання комерційної вигоди у відносинах з третіми особами з використання Твору.

Виняток становить використання Ліцензіатом екземпляру Твору в роботі власного клубу дитячого розвитку (освітнього дитячого клубу, центрів тощо), що належить Ліцензіату, є основним видом діяльності Ліцензіата.

3.3.4. Надавати субліцензії на будь-яке використання екземпляра Твору або його частин третім особам.

3.5. Ліцензіар має право:

3.5.1. Змінювати асортимент Творів у розділі «Каталог продукції» на сайті Ліцензіара та/або умови цієї публічної Оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Ліцензіатом. Зміна цієї Оферти не є підставою для відмови Ліцензіара від зобов’язань за вже укладеною та такою, що набула чинності, Офертою.

3.6. Ліцензіат має право:

3.6.1. Використовувати екземпляри Творів тільки з метою:

 • організації виробничого процесу, під яким розуміється надання розвивальних (освітніх) послуг клієнтам Ліцензіата;
 • застосування Твору для впорядкування організаційно-управлінської діяльності Ліцензіата;
 • домашнього використання Ліцензіатом.
 1. Умови та порядок надання Твору

4.1. Умови надання екземпляра Твору:

4.1.1. Ліцензіар передає екземпляр Твору Ліцензіату тільки у випадку надходження грошових коштів у вигляді 100 % попередньої оплати за екземпляр Твору на розрахунковий рахунок або електронний гаманець Ліцензіара, вказані на сайті Ліцензіара.

4.2. Порядок надання екземпляра Твору:

4.2.1. Ліцензіат, обравши Твір, надсилає на адресу Ліцензіара заявку шляхом заповнення форми заявки на сайті Ліцензіара.

4.2.2. Ліцензіар підтверджує листом у відповідь отримання заявки від Ліцензіата й суму платежу.

4.2.3. Ліцензіат перераховує грошові кошти на розрахунковий рахунок або електронний гаманець Ліцензіара, вказані на сайті Ліцензіара або в його листі у відповідь.

4.2.4. Після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або електронний гаманець Ліцензіара, ця Оферта набуває чинності.

4.2.5. Ліцензіар відправляє екземпляр Твору Ліцензіату в порядку, визначеному п. 3.1.1. цього Договору, або іншим способом, узгодженим з Ліцензіатом.

4.2.6. Ліцензіат отримує екземпляр Твору електронною поштою/завантажує екземпляр Твору за надісланим Ліцензіаром посиланням, отримує екземпляр Твору у відділенні Нової Пошти України або іншим способом, передбаченим цим Договором.

4.2.7. Зобов’язання Сторін за цією Офертою вважаються належним чином виконаними після здійснення оплати Ліцензіатом й отримання Ліцензіатом екземпляра Твору.

4.2.8. Отримання Ліцензіатом екземпляра Твору після його оплати означає передачу Ліцензіаром і придбання Ліцензіатом невиключного права на використання екземпляра Твору на умовах цього Договору.

 1. Порядок оплати товарів

5.1. Вартість замовлених Ліцензіатом екземплярів Творів визначається ціною Твору, вказаною на сайті Ліцензіара.

5.2. Оплата здійснюється в гривні шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або електронний гаманець Ліцензіара.

5.3. Для сплати грошових коштів Ліцензіат може укладати кредитні договори з банками.

5.4. Датою оплати товару вважається дата надходження грошових коштів у розмірі 100 % від вартості замовлених екземплярів Творів на розрахунковий рахунок або електронний гаманець Ліцензіара.

 1. Відповідальність сторін

6.1. За порушення умов цієї Оферти Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та законодавством України.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цієї Оферти, які сторони не могли ані передбачити, ані запобігти їм розумними заходами. Водночас обставини непереборної сили мають бути підтверджені компетентним державним органом.

 1. Строк дії договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту, вказаного в п. 4.2.1. цієї Оферти, і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Проста (невиключна) ліцензія на екземпляр Твору видається Ліцензіату на невизначений строк.

 1. Інші умови

8.1. Усі зміни й доповнення до цієї Оферти чинні, якщо вони здійснені в письмовій формі й підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.2. Внаслідок п. 4.2.7., 4.2.8. Договору до Ліцензіата переходить невиключне право на використання Твору й право власності лише на екземпляр Твору, але на умовах цього Договору.

8.3. Усі інформаційні матеріали, представлені на сайті Ліцензіара, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості та характеристики Творів. У випадку виникнення в Ліцензіата питань, що стосуються властивостей і характеристик Твору, перед оформленням замовлення йому необхідно звернутись за консультацією до Ліцензіара. Оплачуючи Твір, Ліцензіат таким чином підтверджує, що отримав у повному обсязі інформацію про Твір згідно з необхідними йому (Ліцензіату) цілями його використання й застосування.

8.4. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути з цієї Оферти або у зв’язку з нею, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, сторони передають їх на розгляд до Арбітражного суду м. Київ у встановленому порядку.

8.5. У всьому іншому, що не передбачено цією Офертою, сторони керуються законодавством України.

 

Додаток № 1

До Ліцензійного договору (публічної оферти)

від «10» липня 2022 р.

Прочитайте текст уважно. Здійснюючи реєстрацію й оплату, Ви погоджуєтесь з умовами публічної оферти в цілому, без застережень та винятків, набуваєте всіх прав та обов’язків сторони договору.

Публічна оферта

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(РЕДАКЦІЯ ДІЄ З 01.09.2022)

Ця публічна оферта є офіційною пропозицією Приватного підприємця Кузнєцової Інни Володимирівни будь-якій зацікавленій фізичній особі, яка досягла 18-річного віку, укласти договір надання інформаційно-консультаційних послуг на нижчевикладених умовах.

Послуги спрямовані на задоволення потреб Замовника в отриманні інформації про стратегії просування з метою подальшого самостійного здійснення підприємницької діяльності, тому замовники не є споживачами в розумінні Закону України.

За всіма питаннями, не врегульованими Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова й вирази будуть мати вказані нижче значення:

На вимогу Замовника актуальна редакція може бути відправлена для ознайомлення електронною поштою. Умови надання послуг можуть також повідомлятись представниками Виконавця Замовнику шляхом відправлення сповіщення на контактний e-mail, до особистого кабінету або дзвінка/повідомлення за контактним номером телефону Замовника, водночас Замовник зобов’язаний самостійно та завчасно перевіряти отримання сповіщень, що надходять від Виконавця.

1.1.2. Акцепт оферти – повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, вказаних у розділі 4 Договору. Відносно послуг, запропонованих Виконавцем за акціями (спеціальними пропозиціями), з умовами про оплату частинами, повним та беззаперечним акцептом є здійснення Замовником оплати першої частини від узгодженої сторонами суми.

1.1.3. Замовник – особа, що здійснила акцепт оферти й виступила отримувачем послуг і доступу до інформаційних матеріалів. Якщо оплата послуг здійснюється третьою особою (платником) в інтересах іншої особи, то Замовником є фізична особа, в інтересах та від імені якої діє платник. Водночас платник, що діє в інтересах та від імені фізичної особи, гарантує, що ним отримані всі необхідні дозволи цієї фізичної особи як суб’єкта персональних даних.

1.1.4. Виконавець – приватний підприємець Кузнєцова Інна Володимирівна, який організовує надання послуг і є правовласником виключних прав на курси.

1.1.5. Курс – комплекс об’єднаних єдиною тематикою результатів інтелектуальної діяльності Виконавця або третіх осіб, що передали виключні права на результати Виконавцю, і послуг, включаючи інформаційні матеріали, майстер-класи й тренінги, роздаткові й методичні матеріали, консультації тощо.

1.1.6. Тариф – затверджена вартість варіанта Курсу в залежності від комбінації послуг. Інформація про Тарифи розміщена на сайті Виконавця. Відповідні сторінки сайтів є невід’ємним додатком до Договору.

1.1.7. Інфоматеріали – інформаційні матеріали, результати інтелектуальної діяльності: твори, їх частини й фрагменти будь-якої тривалості, аудіовізуальні твори (відеоуроки, вебінари тощо), аудіотвори (аудіоподкасти), роздаткові матеріали (чек-листи, таблиці, інструкції, схеми, презентації тощо), розміщені на платформі й надані Замовнику для ознайомлення.

1.1.8. Послуги – надані дистанційно й на відплатній основі інформаційно-консультаційні послуги в обсязі, передбаченому Тарифом (надання доступу до Інфоматеріалів для самостійного ознайомлення, організовані інформаційно-консультаційні заходи зі зворотним зв’язком, перевірка виконання завдань, відповіді на питання Замовника, доступ до чату й інші послуги).

1.1.9. Вебінар – надання інформаційно-консультаційних послуг за допомогою віддаленого доступу до мережі «Інтернет» у режимі реального часу. Вебінар може проводитись у формі відео- або аудіотрансляції, обміну повідомленнями, в інший спосіб. Зворотний зв'язок між Виконавцем та Замовником з питань теми вебінару здійснюється за допомогою використання чату або на певному сайті.

1.1.10. Зворотний зв'язок, підтримка – інформаційно-консультаційна послуга, обмежена в часі й колі питань, що розглядаються на Курсі, яка надається у вигляді проведення усної консультації й відповідей на питання під час вебінару, на платформі, у груповому чаті. Обсяг і порядок надання зворотного зв’язку передбачений умовами обраного Тарифу.

1.1.11. Сайти – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото- й відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм, що містяться в інформаційній системі, яка забезпечує доступність такої інформації в мережі «Інтернет», а також на Langing Page, що веде за посиланнями з сайту deti-center.zp.ua, які належать ПП Кузнєцової І.В.

1.1.12. Платформа – автоматизована система, інтегрована з Сайтом та така, що слугує сховищем матеріалів, у якій надається доступ до перегляду Інфоматеріалів, а також надаються Послуги. Виконавець залишає за собою право вибору будь-якої іншої Платформи для розміщення матеріалу.

1.1.13. Особистий кабінет – персональний розділ Платформи, до якого Замовник отримує доступ після проходження реєстрації та здійснення оплати. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Замовника, перегляду Інфоматеріалів, виконання й відправлення завдань, отримання сповіщень, а також здійснення інших дій. Доступ до особистого кабінету надається шляхом відправлення Виконавцем повідомлення на адресу електронної пошти Замовника з підтвердженням факту укладення Договору й інформацією, необхідною для отримання Замовником Послуг на Сайтах.

1.1.14. Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер останньої версії (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari та інші) для доступу до матеріалів, які знаходяться на Сайті й Платформі, а також інші програми для передачі, зберігання, обробки наданої інформації (відтворення аудіовізуальних творів, перегляду фотографій та графічного матеріалу й будь-які інші програми).

1.1.15. Ключ доступу – комбінація логіна й пароля та/або гіперпосилання, яке дозволяє отримати доступ до послуги. У випадку, якщо Замовник не отримав індивідуальний ключ доступу протягом 48 (сорока восьми) годин після здійснення повної або часткової оплати, Замовник зобов’язаний зв’язатись зі службою підтримки на платформі  і за необхідності надати копії документа про оплату.

1.1.16. Наставник – особа, яка має спеціальні знання в галузі маркетингу, здійснює консультативну підтримку Замовників під час надання послуг.

1.1.17. Закритий чат – майданчик для спілкування з поповнюваним контентом, для якого використовується месенджер (Telegram або інший на вибір Виконавця). Доступ до закритого чату надається Замовникам, якщо це передбачено Тарифом.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей документ містить усі істотні умови договору на надання інформаційно-консультаційних послуг згідно із Цивільним кодексом України.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту акцепту (прийняття) Замовником публічної оферти.

Акцептом визнається реєстрація Замовника на Курси й здійснення повної або часткової оплати в порядку, розмірі й строки, вказані в інформації про Курс і Тарифах на Сайті Виконавця. Датою укладення Договору вважається дата надходження грошових коштів (часткової або повної оплати) на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3. Сторони погодились, що Договір, укладений шляхом акцепту публічної оферти, прирівнюється до договору, укладеному в письмовій формі, і не потребує фізичного підписання.

2.4. Акцепт умов публічної оферти означає, що Замовник ознайомився з умовами Договору, правилами платіжної системи, специфікою функціонування Сайту й Платформи й визнає їхню безумовну придатність для здійснення дій, що є предметом Договору.

2.5. Замовник підтверджує, що:

2.5.1. Ознайомлений з програмою Курсу, розміщеною за адресою deti-center.zp.ua

2.5.2. Ознайомився з умовами публічної оферти, текст публічної оферти йому зрозумілий, умови приймає повністю й беззаперечно;

2.5.3. Може приймати виконання за Договором дистанційно з використанням програмного забезпечення;

2.5.4. Обізнаний з правилами платіжної системи;

2.5.5. Є дієздатною особою, розуміє значення своїх дій і здатний керувати ними, не перебуває під впливом омани, обману, насильства, погроз;

2.5.6. Дає згоду на обробку персональних даних і на інформаційно-рекламну розсилку, несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних даних;

2.5.7. Дає згоду на використання зображення Замовника на безоплатній і безстроковій основі, а також на розміщення відгуку про послуги Виконавця, інформації про проект Замовника в якості кейсу на Сайтах, у профілі соціальних мереж Виконавця й Курсу.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом Договору є відплатне надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг в межах Курсу.

3.2. Надання послуг здійснюється шляхом розміщення Виконавцем у закритому розділі Сайту (Платформи) навчального матеріалу й завдань для Замовника, спрямованих на передачу інформації за програмою Курсу, згідно з графіком, установленим Виконавцем, письмових та усних відповідей на питання Замовника, а також іншої консультаційної та інформаційної підтримки Замовника під час проходження Курсу.

3.3. Обсяг і строки наданих Послуг визначаються Тарифом, обраним та сплаченим Замовником.

3.4. Послуги надаються дистанційно, з використанням телекомунікаційної мережі «Інтернет».

3.5. Послуги надаються Виконавцем особисто або із залученням третіх осіб та обмежені інформаційними цілями, оскільки спрямовані на формування в Замовника навички самостійного застосування й використання отриманої інформації.

3.6. Надання послуг здійснюється в складі організованих груп або індивідуально.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Укладення Договору відбувається шляхом здійснення Замовником дій, що настають послідовно (акцепт публічної оферти):

4.1.1. Замовник на Сайтах обирає Тариф або звертається до Виконавця за наданням індивідуального посилання й інформації;

4.1.2. У спеціальних графах форми замовлення Послуги вводить своє ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону. Замовник несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних даних

4.1.3. Замовник знайомиться з текстом публічної оферти й у випадку повної й беззаперечної згоди з нею здійснює повну або часткову оплату, проставляє символи в полях про прийняття умов публічної оферти, згоду на обробку персональних даних й інформаційно-рекламну розсилку;

4.1.4. Для завершення реєстрації Замовник здійснює перехід за посиланням, відправленим на вказану ним адресу електронної пошти.

4.1.5. Замовник здійснює повну або часткову оплату.

4.1.6. Інший порядок оплати можливий згідно з умовами проведення акцій (спеціальна пропозиція), а також у випадках, додатково узгоджених із Виконавцем.

Після внесення завдатку, часткової оплати Курсу Виконавець має право надати Замовнику доступ до підготовчих матеріалів Курсу. Виконавець також має право надати доступ до Інфоматеріалів в обсязі отриманої часткової оплати.

4.2. Після здійснення повної оплати виконання за Договором здійснюється в обсязі, передбаченому оплаченим Тарифом, за графіком Курсу.

4.3. Для надання Послуг Виконавець надає Замовнику:

4.3.1. Доступ до Інфоматеріалів у форматі відеоуроків, текстових та інших матеріалів в електронному вигляді.

Не пізніше 24 годин з моменту здійснення оплати будь-якого Тарифу Виконавець відправляє на електронну пошту Замовника посилання, яке веде до закритого розділу Платформи. Обов’язки Виконавця з надання доступу до Інфоматеріалів вважаються виконаними незалежно від того, скористався або ні Замовник таким доступом, і коли саме він ним скористався. Доступ визнається наданим , якщо Замовнику доступні Інфоматеріали в закритому розділі Платформи.

Доступ до Інфоматеріалів з наданням зворотного зв’язку або без надання зворотного зв’язку зберігається за Замовником з дня здійснення оплати Курсу або дати старту курсу на строк, вказаний в описі курсу (Тарифу). Після закінчення доступу до Інфоматеріалів курсу продовження доступу можливе за додаткову плату.

4.3.2. Участь у Вебінарах (якщо передбачено Тарифом). Вебінари проводяться згідно з графіком Курсу, як правило, 1 раз на 2 тижні або за необхідності. Виконавець залишає за собою право змінювати день та дату проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 24 години до його проведення. У ході Вебінару учасники мають можливість ставити питання за допомогою онлайн-чату у відведений для цього час. Під час проведення Вебінару обов’язок Виконавця вважається виконаним з моменту настання часу проведення Вебінару незалежно від того, брав у ньому участь Замовник або ні.

4.3.3. Участь у групових закритих чатах (якщо передбачено Тарифом).

4.3.4. Завдання для самостійного виконання з наступною перевіркою, коментарями й рекомендаціями (якщо передбачено Тарифом).

Послуги з перевірки домашніх завдань наставником надаються протягом 3 місяців, після закінчення 3-місячного строку доступ до Інфоматеріалів зберігається без надання зворотного зв’язку від наставника.

Продовження строку надання послуг з перевірки домашніх завдань наставником здійснюється за додаткову плату.

4.3.5. Якщо Замовник не вивчив курс у встановлений графіком строк з поважних причин, і він може надати докази (лист непрацездатності та ін.), строк надання послуг продовжується на час, який він пропустив з поважних причин.

4.3.6. Індивідуальні консультації (якщо передбачено Тарифом).

4.4. Послуги надаються наступним чином:

4.4.1. Виконавець дотримується графіка Курсу;

4.4.2. За день до початку Курсу на електронну пошту Замовника відправляються інструкції;

4.4.3. Замовник для отримання зворотного зв’язку приєднується до групового чату;

4.4.4. Замовник самостійно слідкує за оновленнями й змінами інформації, що надходить від Виконавця, своєчасно знайомиться зі строками надання Послуг, розміщеними на сайті Виконавця в мережі «Інтернет» за адресою deti-center.zp.ua;

4.4.5. На виконання домашніх завдань Замовнику надається 3 (три) календарних дні з моменту отримання доступу до відповідного уроку, якщо інші строки не передбачені Виконавцем для конкретного уроку. Після закінчення вказаного в цьому пункті строку звіти за домашніми завданнями не приймаються й не перевіряються Виконавцем;

4.4.6. Перевірка завдань здійснюється в робочі дні в строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповіді Замовника. Результат перевірки повідомляється письмово в коментарях до відповідного уроку на Платформі або на найближчому Вебінарі. Позитивним результатом перевірки також визнається надання доступу до наступних уроків Курсу;

4.4.7. На внесення змін Замовником у відповіді на домашні завдання за зауваженнями Виконавця надається 7 (сім) календарних днів;

4.4.8. Невиконання Замовником завдань за стоп-уроками в строки, передбачені графіком, перешкоджає доступу до чергових частин Курсу. Замовник зазнає наслідків за невиконання стоп-уроків в строки, передбачені графіком.

4.5. Строк надання Послуг – 3 місяці з моменту активації курсу в особистому кабінеті Замовника, якщо інше не передбачене умовами Тарифу. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити строки проведення Курсу, зокрема проміжні строки надання послуг, повідомивши про це Замовника.

4.6. Перенесення строків надання Послуг на прохання Замовника допускається в наступному порядку:

4.6.1. Замовник відправляє Виконавцю письмову заяву з додаванням документів, що підтверджують неможливість отримання Послуг у відповідному потоці з поважних причин (наприклад, довідка про перебування в стаціонарі, про стихійні лиха, а також інші події, що не залежать від Замовника й унеможливлюють отримання Послуг у відповідному потоці);

4.6.2. Замовник звертається із заявою у строк не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів після дати початку відповідного потоку;

4.6.3. Наявна реальна технічна й організаційна можливість включити Замовника до наступного потоку навчання;

4.6.4. Виконавець має право, але не зобов’язаний задовольнити вказану заяву, і може запропонувати інші варіанти навчання. Умови перенесення строків Сторони закріплюють в додатковій угоді.

4.7. Продовження строку надання Послуг на прохання Замовника можливе на умовах, визначених в індивідуальному порядку в додатковій угоді до Договору.

4.8. Замовник може змінити Тариф на більш дорогий, доплативши різницю між сплаченою сумою та вартістю Тарифу, у якому зацікавлений, актуальною на день здійснення заміни.

4.9. Замовник несе ризики участі в Курсі, зокрема ризик прийняття виконання за Договором. У разі якщо Замовник не взяв участі в Курсі за графіком (не прийняв виконання або прийняв його частково), він не має права посилатись на те, що доступ до Інфоматеріалів йому не був наданий або Послуги йому не були надані.

4.10. Сторони дійшли згоди про поетапне щоденне приймання виконання за Договором без підписання актів. Після завершення виконання Договору акт також не формується й не підписується.

4.11. Виконання зобов’язань вважається належним і прийнятим Замовником, якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових мотивованих заперечень і заяв потягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання посилання для доступу (відносно послуг доступу до Інфоматеріалів) або 3 (трьох) календарних днів після закінчення Курсу за графіком або окремого етапу (відносно інших послуг). Після закінчення цих строків претензії щодо якості та заяви про повернення не приймаються.

Заперечення й заяви щодо якості послуг відправляються за адресою електронної пошти masshtab.ua@gmail.com, повинні містити ПІБ Замовника, зміст надісланої вимоги й докази, що підтверджують вимогу.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Замовнику персональний доступ до Інфоматеріалів у закритому розділі Сайту (Платформі) протягом 24 годин з моменту надходження оплати від Замовника. Доступ до Інфоматеріалів забезпечується Виконавцем шляхом відправлення паролів (посилання) доступу до закритого розділу Сайту на адресу електронної пошти Замовника, вказану ним під час реєстрації на Курс. Водночас доступ до кожного наступного відеоуроку здійснюється за підсумками виконання домашнього завдання попереднього уроку та його перевірки Виконавцем.

5.1.2. Довести до відома Замовника інформацію про заплановану програму Курсу й графік шляхом розміщення в закритому розділі Сайту (Платформі);

5.1.3 Організувати й провести зворотний зв'язок у форматі Вебінару відповідно до програми Курсу й Тарифу. Інформація про час та місце проведення Вебінару розміщується в закритому розділі Сайту (Платформи) та/або відправляється на адресу електронної пошти Замовника або в чаті учасників Курсу не пізніше ніж за 1 (один) робочий день;

5.1.4. Організувати запис кожного нового Вебінару і протягом 2 (двох) діб з моменту його проведення розмістити запис у спеціальному закритому розділі Сайту (Платформи);

5.1.5. Забезпечити працездатність Сайту, доступність Інфоматеріалів за винятком часу проведення профілактичних робіт;

5.1.6. Зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, під час надання інформаційно-консультаційних послуг за Договором;

5.1.7.Дотримуватись вимог законодавства, що стосуються обробки, передачі й захисту персональних даних Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати в односторонньому порядку графік розміщення Інфоматеріалів, проведення Вебінарів та інших консультацій, не змінюючи водночас встановлену періодичність їх проведення, а також змінювати й доповнювати зміст уроків та завдань для Замовника без його згоди;

5.2.2. Вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих на себе зобов’язань;

5.2.3. В односторонньому порядку змінювати й доповнювати умови Договору без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи водночас публікацію змінених умов на сайті за адресою deti-center.zp.ua, не менше ніж за один день до їх запровадження.

5.2.4. В односторонньому порядку розірвати Договір у разі виникнення істотного порушення Замовником умов Договору, включно з одноразовим порушенням авторських прав і виключних прав, а також п. 5.4. Договору. Водночас грошові кошти, сплачені Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Замовника;

5.2.5. Заблокувати участь Замовника у Вебінарі, чатах, у коментарях на Платформі тимчасово або до закінчення Курсу за порушення правил спілкування на Курсі (п. 5.4.10. Договору);

5.2.6. Залучати для надання послуг третіх осіб. Водночас Виконавець докладає всіх зусиль задля забезпечення захисту прав та інтересів Замовника;

5.2.7. Включати адреси електронної пошти Замовника в інформаційно-рекламну розсилку Виконавця;

5.2.8. Використовувати інформацію про факт співробітництва із Замовником з рекламною метою, проводити анкетування Замовника, зокрема запитувати відгуки, розміщувати результати анкетування, кейси Замовника й відгуки в мережі «Інтернет» із дотриманням усіх заходів з обробки, передачі та захисту персональних даних, передбачених законодавством.

5.2.9. Відмовити Замовнику в наданні послуг та повернути сплачені Замовником грошові кошти без пояснення причин.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. Оплачувати послуги Виконавця в порядку й строки, встановлені в розділі 6 Договору;

5.3.2. Повністю ознайомитись з положеннями Договору, описом Послуг, інформацією про строки й умови Тарифів;

5.3.3. Відслідковувати можливі зміни Договору, графіка на Сайті, з моменту оплати щоденно перевіряти вказану під час реєстрації електронну пошту, зокрема й папку «Спам», і сповіщення в Особистому кабінеті;

5.3.4. Мати персональний комп’ютер або інший портативний (мобільний) пристрій із доступом до мережі «Інтернет», оснащений навушниками та мікрофоном, забезпечити підключення до мережі «Інтернет», самостійно придбати й налаштувати браузер та інше ПЗ, необхідне для доступу до Сайту, Платформи й перегляду Інфоматеріалів;

5.3.5. Використовувати право доступу особисто, забезпечувати конфіденційність посилань, паролів доступу до особистого кабінету на Платформі. У випадку втрати паролів або виявлення фактів передачі паролів третім особам не пізніше наступного календарного дня відправити про це сповіщення на адресу електронної пошти Виконавця;

5.3.6. Надати Виконавцю актуальну й достовірну інформацію, необхідну для виконання Договору, а також для оперативного зв’язку з метою надання послуг за Договором, а саме: прізвище й ім’я, електронна пошта, контактний телефон. Надані Замовником адреса електронної пошти і номер телефону вважаються придатними для відправлення Виконавцем будь-яких сповіщень або юридично значущих повідомлень, пов’язаних з виконанням Договору;

5.3.7. Зареєструвати особистий акаунт в месенджері (Telegram, WhatsApp або іншому, передбаченому програмою Курсу) або здійснювати дії з уже наявним акаунтом у випадку, якщо Тариф містить надання послуг у формі обміну інформацією в групах, відкритих або закритих чатах;

5.3.8. Дотримуватись графіка Курсу, строків, цілей та змісту виконання завдань, звітувати про їх виконання за встановленою формою, виконувати рекомендації й вимоги Виконавця, пов’язані з наданням Послуг за Договором. Невиконання або неналежне виконання Замовником домашніх завдань може бути визнано підставою для відмови в поверненні грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю;

5.3.9. Вивчити запропоновану інформацію в порядку викладення, який вказаний Виконавцем, доповнювати самостійно пропущені Вебінари, переглядаючи їх записи до початку наступного Вебінару, який Замовник буде відвідувати;

5.3.10. Дотримуватись правил поведінки під час розміщення відповідей і домашніх завдань, виявляти повагу до Виконавця, авторів курсу, осіб, які сприяють виконанню Договору, інших Замовників на Сайті, Платформі, у чаті й під час групових Вебінарів;

5.3.11. Дотримуватись виключних та авторських прав Виконавця та інших третіх осіб.

5.4. Заборонені наступні дії Замовника:

5.4.1. Передача паролів доступу й посилань третім особам;

5.4.2. Покупка доступу «в складчину»;

5.4.3. Фотозйомка, аудіо-, відеозапис, створення скріншотів Інфоматеріалів;

5.4.4. Розповсюдження з комерційною або некомерційною метою (опублікування, розміщення на інтернет-сайтах, копіювання, передача або перепродаж третім особам) наданих Інфоматеріалів;

5.4.5. Створення на основі Інфоматеріалів інформаційних продуктів з метою отримання користі або без такої мети;

5.4.6. Використання Інфоматеріалів будь-яким іншим чином, окрім як для особистих цілей;

5.4.7. Будь-які зміни програмної частини Сайту та Платформи, здійснення будь-яких дій, спрямованих на зміну їх функціонування та працездатності;

5.4.8. Розміщення персональних даних третіх осіб без їхньої згоди, зокрема домашніх адрес, номерів телефонів, паспортних даних, адрес електронної пошти;

5.4.9. Розміщення на Сайті, Платформі, під час Вебінарів або в чаті реклами, комерційних пропозицій, агітаційної інформації та будь-якої іншої нав’язливої інформації окрім випадків, коли розміщення такої інформації попередньо узгоджене з Виконавцем;

5.4.10. Порушення правил спілкування, а саме: використання нецензурних виразів; розпалювання конфліктів, грубість, образи та дискримінація Виконавця, авторів, осіб, що сприяють виконанню Договору, інших учасників, так і третіх осіб за будь-якою ознакою; прояв міжнаціональної, міжконфесійної та міждержавної ворожнечі; принизливі та критичні зауваження на адресу інших учасників, сварки, перехід на особистості та суперечки; загальні заклики до недовіри або образ Виконавця, авторів, осіб, які сприяють виконанню Договору; розміщення файлів, зображень, посилань тощо, які містять нецензурний, образливий контент; розміщення посилань на будь-які сторонні чати або підписні сторінки, розповсюдження інформації, забороненої міжнародними договорами та законодавством.

5.5. Замовник має право:

5.5.1. Отримувати цілодобовий доступ до Платформи та Інфоматеріалів протягом строку, передбаченого Тарифом, за винятком часу проведення профілактичних робіт;

5.5.2. Самостійно обирати дати й час для перегляду Інфоматеріалів, розміщених на Платформі;

5.5.3. Використовувати Інфоматеріали наступними способами: відтворення з метою ознайомлення – перегляд аудіовізуальних творів, прослуховування аудіотворів виключно для власих потреб на умовах невиключної ліцензії (перегляд й прослуховування може здійснюватись необмежену кількість разів протягом строку, передбаченого Договором); завантаження роздаткових матеріалів на цифрові носії, зберігання, роздрукування, прочитання, застосування виключно в особистих цілях;

5.5.4. Отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються організації виконання за Договором;

5.5.5. Звертатись до Виконавця з питань технічної підтримки за наявності проблем з доступом до інформаційних матеріалів, з пропозиціями;

5.5.6. Відмовитись від виконання Договору на умовах, передбачених розд. 7 Договору;

5.5.7. Звернутись до Виконавця з письмовою заявою про перенесення строків надання оплачених послуг або продовження строків надання послуг згідно з правилами, викладеними в п. 4.6, 4.7. Договору.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг визначається Виконавцем в односторонньому порядку і залежить від Тарифу. Інформація про Тарифи за цим договором вказується на Сайті deti-center.zp.ua і може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набуває чинності з моменту опублікування і не розповсюджується на оплачені на момент публікування Послуги.

6.2. Валюта розрахунку – українська гривня. Оплата за Договором здійснюється одним із наступних способів на вибір Замовника:

6.2.1. 100% одночасна оплата обраного Замовником Тарифу до початку отримання Послуг;

6.2.2. Оплата обраного Замовником Тарифу на виплат на умовах, передбачених банками-партнерами, що надають таку послугу.

Виконавець не несе відповідальності за умови надання банком-партнером Замовнику купівлі на виплат, а також за відмову банка-партнера в наданні Замовнику купівлі на виплат. У такому випадку обов’язок Замовника з оплати вважається виконаним з моменту зарахування повної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;

6.2.3. Оплата обраного Замовником Тарифу на виплату на умовах, запропонованих Виконавцем.

6.3. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.4. Сторони домовились про можливість фіксації ціни за спеціальною пропозицією під час отримання від Замовника забезпечувального платежу. Під час внесення забезпечувального платежу для фіксації ціни за спеціальною пропозицією Замовник зобов’язується оплатити решту вартості Курсу протягом 7 (семи) днів. Сума забезпечувального платежу в такому випадку також зараховується в рахунок оплати.

6.5. Замовник зобов’язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату, до моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.6. Якщо грошові кошти від Замовника не надійшли на розрахунковий рахунок Виконавця у встановлений строк і в повному обсязі, Виконавець має право не приступати до надання Послуг.

6.7. Усі витрати на переказ грошових коштів, зокрема комісії банків, платіжних систем, платіжних агрегаторів, несе Замовник.

6.8. Протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати оплати обраного Тарифу Замовник має право змінити свій Тариф на більш дорогий у межах одного й того ж курсу, доплативши різницю між сплаченою сумою та вартістю більш дорогого Тарифу, актуальною на день придбання Курсу. Заміна на більш дешевий Тариф не допускається.

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. Замовник має право розірвати Договір, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) днів до його розірвання.

7.2. Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від виконання Договору й звернутись із заявою про повернення грошових коштів до моменту, поки послуги не надані повністю. Повернення оплати після надання доступу до Інфоматеріалів і початку Курсу відбувається з вирахуванням Вартості фактично наданих послуг та фактичних витрат.

7.3. Розрахунок сум повернення вартості послуг під час дострокового розірвання договору здійснюється наступним чином. Виконавець має право утримати:

7.3.1. Забезпечувальний платіж;

7.3.2. Вартість фактично наданих Послуг, розмір якої розраховується виходячи з вартості частин Курсу, до яких Замовнику відкритий доступ на момент дострокового розірвання Договору, у відповідній пропорції від загальної вартості Курсу.

7.3.3. Відшкодування фактичних витрат, які понесені до моменту отримання заяви про повернення.

7.4. До фактичних витрат Виконавця належать наступні витрати:

7.4.1. Вартість послуг залученого технічного спеціаліста, який допомагає з технічними налаштуваннями Платформи й сервісів;

7.4.2. Витрати на використане Виконавцем для виконання Договору програмне забезпечення (вартість «оренди» Платформи та ін.);

7.4.3. Комісії банківських, кредитних організацій та платіжних систем за здійснення повернення грошових коштів;

7.4.4. Вартість послуг партнера, залученого для здійснення атестації;

7.4.5. Витрати на послуги менеджера, який здійснює супровід Замовника від моменту первинного звернення до закінчення Курсу;

7.4.6. Суми сплачених у зв’язку з отриманням від Замовника оплати за договором податків.

7.5. Усі заяви про повернення грошових коштів приймаються у форматі PDF або JPEG на електронну адресу Виконавця.

У заяві про повернення грошових коштів мають бути зазначені:

- дані заявника (ПІБ, паспортні дані, адреса проживання, телефон, адреса електронної пошти);

- сума оплати;

- причини, що спонукали повернути гроші;

- реквізити для переказу грошових коштів – рахунку, з якого здійснювалась оплата;

- додатки, дата, підпис та розшифрування.

До заяви про повернення має бути додана фотокопія документа, що посвідчує особу заявника.

7.6. Рішення про повернення або про відмову в поверненні грошових коштів приймається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заяви.

7.7. Грошові кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалась оплата, у строк до 10 (десяти) робочих днів.

7.8. У випадку задоволення заяви про повернення грошових коштів Замовнику залишається доступ тільки до тих Інфоматеріалів, вартість яких не утримувалась, акаунт (абонентський номер) Замовника видаляється з групового чату протягом 1 (одного) робочого дня з дати відправлення Виконавцем рішення про повернення.

7.9. Виконавець залишає за собою право відхилити заяву Замовника про повернення грошових коштів у випадку:

7.9.1. Порушення строків звернення для повернення коштів (звернення після закінчення Курсу за графіком – закінчення строку надання Послуг);

7.9.2. Небажання Замовника з особистих причин та переконань застосовувати в подальшому отримані під час виконання Договору знання та навички;

7.9.3. Порушення Замовником авторських та виключних прав, а також заборон, передбачених п. 5.4. Договору;

7.9.4. Переведення Замовника до наступного потоку навчальної програми або продовження строків надання Послуг.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності:

8.2.1. За працездатність Сайту та Платформи, зберігання інформації і можливість безперебійного доступу (використання Сайту, Платформи здійснюється в режимі «як є», водночас Виконавець оперативно вживає необхідних заходів для відновлення функціонування Сайту й Платформи);

8.2.2. За неможливість доступу до Сайту, Платформи або їх використання з причин неполадок у роботі комп’ютерного, телекомунікаційного обладнання або каналів зв’язку Замовника, за недостатньої якості або швидкості з’єднання під час виходу Замовника в мережу «Інтернет», а також під час проведення профілактичних робіт на Сайті та Платформі, збоях у роботі служб e-mail-розсилки, зокрема при потраплянні листів Виконавця до папки «Спам»;

8.2.3. За результати дій та бездіяльності Замовника. Замовник приймає на себе ризики, визначає можливість та доцільність виконання завдань, застосування методів і способів Курсу у своїй діяльності;

8.2.4. За ризики, пов’язані з репутацією Замовника, які можуть виникнути за неправильного використання Інфоматеріалів, або помилкове тлумачення інформації;

8.2.5. За дії банків, електронних платіжних систем, які забезпечують оплату та повернення грошових коштів під час виконання Договору.

8.3. Виконавець забезпечує максимальну допомогу під час проходження Курсу Замовником. Однак, жодна інформація, матеріали та/або консультації, надані Виконавцем в межах надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії досягнення або недосягнення Замовником виробничих, маркетингових, фінансових або інших результатів використання інформації Курсу, оскільки досягнення цих результатів знаходиться у сфері контролю виключно Замовника і залежить від його власних знань, навичок, зусиль.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої Послуги очікуванням Замовника та/або за його суб’єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно або не в узгодженому обсязі.

8.5. Сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією стосовно Договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником. Водночас з Виконавця може бути стягнена тільки реальна шкода, але не втрачена вигода.

8.6. Відповідальність Виконавця настає при виявленні недоліків послуг, зокрема надання їх не в повному обсязі, передбаченому Програмою, порушенні строків надання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Про виникнення таких обставин Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті (Платформі), а Замовник зобов’язаний відправити лист на адресу електронної пошти Виконавця із зазначенням теми повідомлення «Форс-мажор».

8.8. Під обставинами непереборної сили Сторонами розуміються: пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна і воєнні дії, набуття чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов’язань, вимушена термінова (непланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо вищеназвані обставини знаходяться поза контролем Сторін, перешкоджають виконанню Договору і виникли після його укладення. Відсутність часу у Замовника на будь-яких підставах, перебування у відпустці, відрядженні, несплата доступу або поломка засобу доступу до мережі «Інтернет» не є обставинами непереборної сили.

8.9. У випадку порушення Замовником авторських прав, суміжних прав та виключних прав Виконавець має право повністю заблокувати доступ Замовника до особистого кабінету без повернення грошових коштів, застосовувати всі засоби захисту своїх прав, включно з вимогою про виплату компенсації в десятикратному розмірі від вартості Курсу. У випадку порушення Замовником правил спілкування Виконавець має право заблокувати доступ Замовника до Сайту, Платформи, чату зворотного зв’язку без права на повернення грошових коштів.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ГРОМАДЯНИНА

9.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих під час реєстрації, а саме: ім’я, прізвище; зображення; адреса електронної пошти; контактний телефон; акаунти в програмах обміну повідомленнями та соціальних мережах.

9.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, які не потрапляють під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, необхідна письмова згода Замовника.

9.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов’язань за Договором, забезпечення Замовника зворотним зв’язком при використанні Сайту, програм Курсу, а також з метою відправлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень.

9.4. Обробка персональних даних Замовника здійснюється Виконавцем з використанням баз даних на території України. Персональні дані Замовника третім особам не передаються за винятком випадків, встановлених законодавством України. Не є порушенням конфіденційності персональних даних надання Виконавцем інформації особам, які діють на підставі договору із Виконавцем для виконання зобов’язань перед Замовником.

9.5. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця, або від інших осіб за дорученням Виконавця, на адресу електронної пошти та/або за контактним телефоном, які вказані Замовником під час реєстрації на Сайті.

9.6. Замовник може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних або згоду на інформаційні та рекламні розсилки, відправивши Виконавцю відповідне сповіщення за адресою masshtab.ua@gmail.com. Водночас Замовник розуміє та визнає, що відкликання згоди може потребувати видалення будь-якої інформації, що стосується участі Замовника в Курсі, зокрема видалення облікового запису Замовника в закритому розділі Сайту й припинення доступу до матеріалів придбаного курсу.

9.7. Замовник дає свою згоду на використання Виконавцем на безоплатній основі його зображення в якості фотографії (аватара) на Платформі, при розміщенні відгуку на Сайтах і в акаунтах Курсу, Виконавця та авторів Курсу в соціальних мережах. Виконавець не несе відповідальності за видачу пошуковим роботом будь-якої пошукової системи фотографії Замовника, розміщеної в Особистому кабінеті.

9.8. Замовник дає свою згоду на розміщення на безоплатній основі відгуків та інформації про результати надання Послуг у форматі кейсу (до/після) із зазначенням інформації про проект Замовника за винятком інформації, яку Замовник в письмовій формі ідентифікував як конфіденційну.

 1. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

10.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, які належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов’язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.

10.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає й погоджується з тим, що весь зміст Сайту й структура змісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що вказані права є дійсними й охороняються в усіх формах, на всіх носіях і стосовно всіх технологій, як існуючих на даний момент, так і розроблених або створених в подальшому. Жодні права на будь-який зміст Сайту, включаючи, окрім всього, аудіовізуальні твори, текстові й графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника в результаті користування Сайтом і укладення Договору.

10.3. Інфоматеріали, доступ до яких надається Замовнику, надаються на умовах обмеженої невиключної ліцензії. Замовник протягом строку, встановленого Договором, має право на наступні способи використання:

10.3.1. Відтворення з метою ознайомлення – перегляд аудіовізуальних творів (відеоуроків, вебінарів) виключно для особистих потреб без можливості зберігання (завантаження). Перегляд і прослуховування може здійснюватись необмежену кількість разів протягом строку, передбаченого Договором;

10.3.2. Завантаження роздаткових матеріалів на цифрові носії, зберігання, роздрукування, прочитання, використання виключно для особистих потреб.

10.4. Суворо заборонені та переслідуються законом:

10.4.1. Будь-яка передача третім особам (включно з несанкціонованою передачею доступу до Платформи й чатів), публікація Інфоматеріалів на своїх ресурсах без письмового дозволу Виконавця;

10.4.2. Групова купівля й групове використання Інфоматеріалів, розміщення на сторонніх ресурсах.

10.5. У випадку порушення Замовником положень Договору, що стосуються захисту авторських прав та виключних прав Виконавця, останній має право достроково розірвати Договір та негайно блокувати доступ до Інфоматеріалів без повернення грошових коштів Замовнику, вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості курсу, за кожен випадок порушення, а також компенсації всіх нанесених збитків, включаючи втрачену вигоду.

10.6. Бездіяльність з боку Виконавця у випадку порушення Замовником положень Договору не позбавляє Виконавця права пізніше вжити заходів для захисту своїх інтересів та інтелектуальних прав.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником оферти та діє до виконання зобов’язань Сторонами. Договір діє на території країн всього світу.

11.2. Електронне листування (з використанням електронної пошти або месенджерів) є основним способом обміну інформацією між Сторонами. Таке листування прирівнюється до документообігу на паперових носіях, зокрема при відправленні претензій та відповідей на претензії.

Строк відповіді на запити, претензії та заяви складає 10 робочих днів.

11.3. Виконавець має право на відкликання оферти відповідно до Цивільного кодексу України. Відкликання здійснюється шляхом розміщення інформації на Сайті або шляхом відправлення листа на адресу електронної пошти Замовника.

Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які з умов цього Договору оферти в будь-який час, публікуючи всі зміни на Сайті. Якщо опубліковані зміни для Замовника неприйнятні, то він протягом 7 днів з моменту публікування змін має повідомити про це Виконавця письмово за адресою: masshtab.ua@gmail.com. Якщо таке повідомлення не надійшло, то вважається, що Замовник продовжує брати участь в договірних відносинах на нових умовах.

11.4. Умови, на яких укладений Договір, можуть бути змінені за згодою Сторін.

11.5. Зміна реєстраційних даних Замовника відбувається на підставі повідомлення, відправленого на адресу електронної пошти Виконавця. У повідомленні Замовник повинен вказати старі й нові реєстраційні дані.

11.6. Усі суперечки та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів. Претензійний порядок вирішення суперечок із Договору є обов’язковим. Отримувач претензії протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду.

При недосягненні згоди суперечка передається на розгляд до суду згідно з діючим законодавством України за місцем реєстрації Виконавця.

11.7. Сертифікат, виданий Виконавцем за підсумками проходження Курсу за Тарифами, не є документом державного зразка. У цьому випадку виконання Договору не є професійним навчанням, не супроводжується підсумковою атестацією та/або видачею документів про освіту та/або кваліфікацію згідно з державними стандартами освіти, діючими на території України.

11.8. Договір розповсюджується на Курси, розміщені за адресою deti-center.zp.ua.

 1. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ТАРИФІВ

Рекомендуємо Вам при укладенні Договору уточнювати правила застосування тарифу до оплати.

ПП Кузнєцова І.В. залишає за собою право вносити зміни до умов застосування тарифів. Однак, якщо навчання оплачене, то такі зміни до цього Замовника не застосовуються.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Кузнєцова Інна Володимирівна

Код отримувача: 3033105268

IBAN: UA553052990000026205688028376

Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»